Privacyverklaring

EquiBootcamp, gevestigd aan Broeder Sylvesterlaan 9, 9449 PM Nooitgedacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.myhappyathlete.com
Broeder Sylvesterlaan 9
9449 PM Nooitgedacht
+31 6 5238 2104

mw. C. Lankhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van EquiBootcamp. Zij is te bereiken via info@myhappyathlete.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EquiBootcamp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor-en achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myhappyathlete.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EquiBootcamp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Versturen van onze nieuwsbrief met ActiveCampaign om je tips te kunnen geven, aanbiedingen te delen en te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • EquiBootcamp analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • EquiBootcamp volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • EquiBootcamp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • EquiBootcamp gebruikt Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en te vergelijken met eerdere resultaten.

Geautomatiseerde besluitvorming

EquiBootcamp neemt geen besluitenop basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EquiBootcamp) tussen zit. EquiBootcamp gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word en Excel
 • Active Campaign

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EquiBootcamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, adres, e-mailadres (correspondentie) en telefoonnummer> Bewaartermijn > 10 jaar
 • E-mailadres mailinglijst > Tot wederopzegging of maximaal twee jaar. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.
 • Facebook Pixel verwerkt door Facebook > Bewaartermijn: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
EquiBootcamp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EquiBootcamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door EquiBootcamp. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@myhappyathlete.com.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek. EquiBootcamp wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EquiBootcamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@myhappyathlete.com.